Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor levering en onderhoud van beplanting en materialen door HDM Bedrijfsgroen.

Levering
 • Geldigheidsduur van de offerte is vier weken na dagtekening.
 • Levering en levertijd in overleg.
 • De locaties dienen toegankelijk en bereikbaar te zijn voor levering.
Garantie
 • Bij koop zonder onderhoud wordt de beplanting drie maanden gegarandeerd (met uitzondering van het genoemde onder 6).
 • Wordt er een onderhoudscontract afgesloten, dan wordt de beplanting gegarandeerd voor de in het onderhoudscontract vastgelegde periode (met uitzondering van het genoemde onder 6).
 • Natuurlijk afgestorven planten worden binnen de garantieperiode zonder kosten vervangen.
  De garantie vervalt:

  • wanneer de garantieperiode is verstreken;
  • wanneer er plantschade ontstaat als gevolg van een verstoring van het leefklimaat (te donker (< 500 lux), te koud (< 16°C), te warm, te tochtig);
  • als de plant tegen het advies van HDM Bedrijfsgroen in naar een andere standplaats wordt verplaatst;
  • als er sprake is van vervuiling van het wortelmilieu (door koffie, schoonmaakmiddelen en dergelijke);
  • als er sprake is van opzettelijke beschadiging (verlichting, kerstversiering).

  – Vermiste planten vallen niet onder de vervangingsregel.
  – Het renoveren, als gevolg van de levensduur van de beplanting, valt buiten de garantie.
  – Bij plantvervanging in deze gevallen, worden vervangingskosten en arbeidskosten in rekening gebracht.

 • De garantie op technische mankementen op de door HDM Bedrijfsgroen geleverde plantenbakken en meters bedraagt twaalf maanden.
Onderhoud
 • Het onderhoudscontract start per datum van levering en/of datum van contractovername voor een periode van één jaar en wordt zonder tegenbericht stilzwijgend met één jaar verlengd.
 • Opzeggen van het onderhoudscontract kan uitsluitend schriftelijk, drie maanden voor het verlopen van het contract.
 • Medewerkers zijn duidelijk herkenbaar indien zij (onderhouds-)werkzaamheden verrichten bij klanten.
 • Plantenbakken dienen toegankelijk te zijn voor de onderhoudsmedewerker. De onderhoudsmedewerker moet redelijkerwijs de mogelijkheid hebben om de beplanting te verzorgen binnen de daarvoor bestemde tijd. Indien dit niet het geval is, worden extra kosten in rekening gebracht.
 • Indien er plantenbakken verhuizen naar andere locaties, zijn wij te allen tijde gerechtigd de onderhoudsprijs aan te passen.
 • Bij verbouwingswerkzaamheden of interne verhuizingen, waarbij de beplanting extra stoffig wordt, maken wij op basis van regie de beplanting weer schoon, waarna het onderhoudscontract weer verder gaat.
Betaling
 • Bij huur vindt facturatie bij aanvang en vooraf per kwartaal plaats.
 • Bij koop wordt de aankoopsom binnen 30 dagen na factuurdatum voldaan.
 • Facturatie voor het onderhoud bij koop: bij maandelijks onderhoud achteraf per kwartaal, bij halfjaarlijks en jaarlijks onderhoud achteraf na verrichting van het onderhoud.
 • De onderhoudsprijzen worden jaarlijks aangepast op basis van de CBS-prijsindex ‘diensten’ over het voorafgaande kalenderjaar. Met uitzondering van het eerste kalenderjaar, waarin het onderhoud gestart is.
 • Prijsverhogingen als gevolg van gestegen prijzen van grondstoffen, lonen en dergelijke, geven ons het recht deze door te berekenen.
Aansprakelijkheid
 • HDM Bedrijfsgroen is niet aansprakelijk voor eventuele vervolgingen, claims, eisen, uitspraken of andere aansprakelijkheden of kosten zijdens derden, hoe ook genaamd, welke ontstaan in verband met het verkeerd gebruik van bloemen, planten en plantenbakken.